यहाँ नेपाली-जापानी शब्दकोशको page हो। नेपाली शब्दबाट जापानी शब्द खोज्न सक्नुहुन्छ।


Nepali Blog

ネパールでの投稿トウコウハジめました。出来事デキゴト簡単カンタン日本語ニホンゴとネパールきます。
日本語ニホンゴ勉強ベンキョウのためにみてください。

हामीले नेपाली भाषाको blog सुरु गर्यौं।
कुनै घटनाहरू जापानी भाषा र नेपाली भाषाद्वारा लेख्न कोसिश गर्नेछौं। जापानी भाषाको अभ्यासको लागि प्रयोग गर्नुहोला।
※हामी पनि नेपाली भाषा सिक्ने क्रममा छौं। त्यसैले यसमा भएको नेपाली भाषा नमिलेको पनि हुन सक्छ। यो कुरा याद गर्नु होला।